آدرس مركز تحقيقات علوم رفتاری :

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركزتحقيقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت

شماره تماس مستقیم:02332394091
شماره تماس داخلی:513