لطفا جهت ارسال طرح هاي پژوهشي خود به لينك زير مراجعه نماييد:

http://ris.shmu.ac.irفلوچارت نحوه ارائه طرح درمركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي درسلامت

راهنمای ثبت طرح در سامانه پژوهشی