مركز تحقيقات علوم رفتاري واجتماعي در سلامت،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران

Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research
Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran