آدرس مركز تحقيقات علوم رفتاری :

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركزتحقيقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت

تلفن تماس:32395054-023