تبیین نقش مادر در سلامت باروری دختران نوجوان و ارائه راهکارهای ارتقای آن
تعیین شیوع خشونت خانگی در زنان نازا و عوامل مرتبط با آن در مرکز نازایی ساری
بررسی ارتباط توانمندی زنان و کیفیت زندگی پس از زایمان با عوامل مرتبط با بارداری
بومی سازی فرهنگی و روان سنجی نسخه فارسی “مدل خطر سقوط هندریج II” در سالمندان
بررسی تاثیر مشاوره انگیزشی از طریق تفسیر اسپیرومتری در ترک سیگار بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
تاثیر آموزش ماساژ سینه بر تغذیه انحصاری شیر مادر در پایان دوره نوزادی و مشکلات شیردهی در زنان نخست زا در پس از زایمان
تاثیر آموزش ماساژ سینه بر تغذیه انحصاری شیر مادر در پایان دوره نوزادی و مشکلات شیردهی در زنان نخست زا در پس از زایمان
ارتباط رضایت جنسی و رضایت زناشویی با خشونت خانگی در زنان پس از زایمان در بیمارستان فاطمیه شاهرود