بررسی شیوع افسردگی در زوجین نابارور در ایران: مطالعه متاآنالیز
بررسی تجارب مادران نخست زا از بارداری و زایمان در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال
بررسی مقایسه ای رابطه ی هوش هیجانی، هوش شناختی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای شاهرود
بررسی کمی و کیفی ماهیت، علل بروز و رفتارهای زنان در مقابل خشونت خانگی از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شاهرود(مرکز)
بررسی عوامل موثر بر شیردهی موفق و ارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقاء میزان شیردهی موفق(مرکز)
بررسی عوامل موثر بر شیردهی موفق و ارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقاء میزان شیردهی موفق(مرکز)
طراحی یک مداخله برای مادران بر اساس نیازها و دیدگاه های آنها در مورد مراقبت های بعد از زایمان(مرکز)
بررسی ارتباط بین وضعیت میزان نمک مصرفی و سازه های الگوی ارتقای سلامت پندر در سالمندان شهرستان شاهرود در سال 1392