بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و سلامت روان با رضایت شغلی
ارتقاء سلامت حجاج در حج تمتع
ارتباط شاخص‌های کنترل متابولیک و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو