بررسي ارتباط كيفيت خواب و سلامت روان در دانشجويان ساكن خوابگاه‌
بررسی شیوع و برخي عوامل مؤثر بر کمبود کلسیم در زنان باردار و نوزادان آن‌ها
نقش انتقال لکوسیت‌ها در القاي آسیب کبدی به‌دنبال ایسکمی– پرفیوژن مجدد کلیوی در موش سوری Inbred
ارزیابی تغذیه‌ای دختران نوجوان مدارس شهر شاهرود
-بررسی عوامل مرتبط با درد ناحیه‌ گردن در کارمندان
-بررسی شیوع و علل گرایش به دخانیات در دانشجویان